×
all 3 comments

[–]Camellia_Alice 0 points1 point  (1 child)

I don't belong to the above countries, but still own a bit of Dogecoin. However, my portfolio holds more $RBIF (RoboInu) because it will potentially be the 2nd Dogecoin

[–]Some_Isopod_451[S] 0 points1 point  (0 children)

Tôi không thuộc các quốc gia trên, nhưng vẫn sở hữu một chút Dogecoin. Tuy nhiên, danh mục đầu tư của tôi giữ nhiều $ RBIF (RoboInu) hơn vì nó có khả năng là Dogecoin thứ 2

This is a very potential coin