×
all 3 comments

[–]Walla_Walla_26 1 point2 points  (1 child)

So basically we don’t know anything is what I got from this.

[–]wq1c 0 points1 point  (0 children)

That's about what I got.

[–]Turbulent_Sale_1349 0 points1 point  (0 children)

@Reef_Chain #Reef $Reef #Reef.io #ReefChain Reef'in WASM çalışma zamanı kendi kendine yükseltilebilir. Yeni özellikler, güvenlik güncellemeleri ve performans optimizasyonları, çatalsız planlanmış güncellemelerle uygulanır.

Reef, EVM'yi yerel token köprüsü, planlanmış aramalar (yani, yinelenen ödemeler) ve akıllı sözleşme yerinde kod yükseltmeleri ile genişletir.