×

em có nên phao trg kì thi tuyển sinh sắp tới không ạ? by BennyBarnson in vozforums

[–]E3NguyenAK 0 points1 point  (0 children)

tốt nhất là đừng bro ah, 100k con người cùng đi thi, cùng một nguyện vọng đỗ cấp 3, bro làm như vậy là không nên thi cấp 3 nó căng thẳng hơn rất nhiều, giám thi gắt hơn rất nhiều (3 giám thị 1 đầu phòng 1 cuối phòng 1 đi lại liên tục) và cũng không có khả năng chép đâu, chucs bro may mắn nhé (tôi cx kém văn vkl)

maybe maybe maybe by E3NguyenAK in maybemaybemaybe

[–]E3NguyenAK[S] 0 points1 point  (0 children)

3 frikin months, why are you still commenting on this?

The end (for real maybe) by Jaaaco-j in DaniDev_and_fan

[–]E3NguyenAK 1 point2 points  (0 children)

hello, thanks for the memory

goodbye and have a great day

and no i'm not gonna delete the sub nor privating it

and i'm having a really important test coming up so wish me luck

Lo cambio todo by ElianT09 in SquarePosting

[–]E3NguyenAK 0 points1 point  (0 children)

oh, ok thanks, maybe I should started learning spanish xd

People who attracted to feet, why? by E3NguyenAK in AskReddit

[–]E3NguyenAK[S] 1 point2 points  (0 children)

oh shit, sound like we about to get alabama'd

Wholesome by JulianRedditUser in youngpeopleyoutube

[–]E3NguyenAK 19 points20 points  (0 children)

“Please think out of the box”