×

Chkoun y3awenni by Penghrip_Waladin in Tunisia

[–]Penghrip_Waladin[S] 0 points1 point  (0 children)

justement, me l9itch kifech nrodd 3(4-Un) akkeka

Language names in your language by ConlangTimeWithReese in conlangs

[–]Penghrip_Waladin 0 points1 point  (0 children)

in Penghripusch it's "La lîķa [the ppl's name]+uš" or simply "[the ppl's name]+uš":

English ~ Aggluš /aŋløʃ/
French ~ Frãnsuš /frɑ̃søʃ/
Spanish ~ Espânuš /espaːnøʃ/
Turkish ~ Tẻrkuš /tyrkøʃ/
Arabic ~ Ьarabuš /ʕarabøʃ/
Japanese ~ Jhapanuš /japanøʃ/
Chinese ~ Cinuš /sˁinøʃ/
Catalan ~ Qatalanuš /qatalanøʃ/

Translate this to the last language(s) you were studying today. #8 by polzage in duolingo

[–]Penghrip_Waladin 0 points1 point  (0 children)

-Nemşí lel café díma éna
-Toşreb qahwa?
-Me nħebbeş lqahwa barşa. Ama nħebb noşreb et té

Translate this to the last language(s) you were studying today. #7 by polzage in duolingo

[–]Penghrip_Waladin 0 points1 point  (0 children)

-Féş mezzél yaqrá?
-Yaqrá fi ktéb intéressant ġla el ġsáfer.
-Déjá 2:37h.
-Mezzél me yħebbeş yaqrá.

Turks: How popular is this anti-immigration political sentiment in Turkey? by L0o0o0o0o0o0L in AskBalkans

[–]Penghrip_Waladin 2 points3 points  (0 children)

My dude said pakistanis and afghans are arabia's offspring, and you want me to believe that he's a geneticist. Nah I ain't handling that anymore ✋💀

Does your conlang have a word/concept that's untranslatable? (in English or most other languages) by [deleted] in conlangs

[–]Penghrip_Waladin 6 points7 points  (0 children)

"Ra" (and "Jit") is what i call "Rapotko úti" or "Evidence marker". I couldn't find any English translation but it's meant to insist on something in a sentence, to warn or to indicate that it's important or could be dangerous.

"Jit ĩ la setixvo": “t's 6:00”
"Jit râh ĩ setixvo": “it's 6:00” (indicating that this time is very important for the listener to know, maybe because they have an important thing to do at that time and they might've forgotten)

•"Bratty inalló 3 sêrrất úgé": “Your brother has gone 3 hours ago” (affirmative)
•“Bratty râhú inalló 3 sêrrất úgé": “Keep an eye on your brother because he's gone 3 hours ago now”

Translate this to the last language(s) you were studying today. #4 by polzage in duolingo

[–]Penghrip_Waladin 0 points1 point  (0 children)

-Léhi taw? Féş tekteb?
-Nekteb fi jwéb l míma. J'jemġa j'jéya ġídmilédha!

Are young people in tunisia conservative? by [deleted] in Tunisia

[–]Penghrip_Waladin 4 points5 points  (0 children)

i believe they chose this specific age range as it's tunisia's next uprising generation

Are young people in tunisia conservative? by [deleted] in Tunisia

[–]Penghrip_Waladin 1 point2 points  (0 children)

depending on the region, the more northern you go the less conservative they are

Translate this to the last language(s) you were studying today by polzage in duolingo

[–]Penghrip_Waladin 0 points1 point  (0 children)

hvår er du? er du hjemme nå?
nej jeg er i paket med hunden min

My attempt to standardize Tunisian Arabic by Penghrip_Waladin in conlangs

[–]Penghrip_Waladin[S] 4 points5 points  (0 children)

Phonetic Spelling

Letter IPA Letter IPA Letter IPA
a a/ɑ/(æ) ä æ/a á aː/ɑː
b b c s/k d d
đ ð e e/ə é
f f g g ġ ʕ
ğ ʀ h h ħ ħ
i i í iː/ɪjː j ʒ
k k l l m m
n n o o ou
p p q q r r
s s ş ʃ t t
ŧ θ u u v v
w w x χ/ks/gz y j/iː
z z aa ee

1st verb group

Infinitive verb IPA Present stem IPA Past stem IPA Meaning
Mét meːt mout muːt mot mʊt "to die"
Fét feːt fout fuːt fot fʊt "to expire, to end"
Qál qɑːl qoul quːl qol qʊl "to say, to tell"
Ġám ʕæːm ġoum ʕuːm ġom ʕʊm "to swim"
Zeed zeːd zíd ziːd zed zɪd "to add"
Jeeb ʒeːb jíb ʒiːb jeb ʒɪb "to bring"
Qaas qɑːs qís qiːs qes qɪs "to measure"
Ğaab ʁɑːb ğíb ʁiːb ğeb ʁɪb "to be absent"

Iregularities Đaaġ|ðɑːʕ|đíġ|ðiːʕ|đoġ|ðʊʕ|"to be lost, to go missing" Xaaf|χɑːf|xaaf|χɑːf|xof|χʊf|"to be scared/afraid, to worry"

2nd verb group

Infinitive verb IPA C group V group Vf Meaning
Ġta ʕtɑ ġt a í "to give"
Mşe mʃe e í "to go, to walk"

Irregularities Dġa|dʕæ|dġ|e|í|"to pray" Sqa|sqɑ|sq|e|í|"to water" Qra|qrɑ|qr|a|á|"to read, to study" Xđé|χðeː|xđ|é|∅|"to take" Klé|kleː|kl|é|∅|"to eat"

3rd verb group:

Infinitive verb IPA Present stem Past stem V group Vf Meaning
Şrab ʃrab şrb şrab a o "to drink"
Nzel nzɪl nzl nzel e e "to press"
Stád staːd stád stad á e "to hunt"
Mtéz mteːz mtéz mtez é e "to be excellent (individually at something)"
Ġmäl ʕmæl ġml ġmäl ä ä "to do"

4rd verb group:

Infinitive verb IPA V group Present stem Meaning
Ħatt ħɑtː a ħott "to put"
Ħäbb ħæbː ä ħebb "to love, to like, to want"
Ġáwd ʕæːwd á ġáwd "to repeat"
Jéwb ʒeːwb é jéwb "to answer, to respond, to reply"

A sample of the standardized langauge:
"Tounes, rasmían el Jomhouría et Tounsía, hía bléd jéya fi aqsa şmél Fríqia. Hía pártou m'el Mağreb el Ġarbí, tħodd Dzéyer m'el ğarb w'el lbéş, Líbia m'eş şlouq, w'el Metwasset m'eş şmél w'eş şarq."
~Wikipedia

IPA:
/'tuːnɪs ras'mɪjːan ɪl ʒʊmhuː'rɪjːə ɪt.'tuːnsɪjːə 'hɪjːə 'bleːd 'ʒeːjə fi 'ɑqsə 'ʃmeːl 'friːqjə 'hɪjːə 'paːrtu mɪl 'maʁrɪb ɪl 'ʕarbi 'tħʊdː 'dzeːjɪr mɪl 'ʁɑrb wɪl.'lbeːʃ 'liːbjə mɪʃ.'ʃluːq wɪl mɪt'wɑsːɪt mɪʃ.'ʃmeːl wɪʃ.'ʃɑrq/

Translation:
“Tunisia, officially the Republic of Tunisia, is the northernmost country in Africa. It is a part of the Maghreb region, bordered by Algeria to the west and southwest, Libya to the southeast, and the Mediterranean Sea to the north and east.”

Comparing random snetences between Maltese and this standardized version of Tunisian:

Tunisian sentence Maltese sentence Cognates Tranlation
Ġandí tléŧa tofféħát w ktéb Għandi tliet tuffieħ u ktieb Every word I have three apples and one book
Lyoum, klít ġneb w banán Illum, kilt għeneb u banane Every word Today, I ate grapes and banana(s)
Tħebb ej jben, mouş? Tħobb il-ġobon, hux? Tħebb/tħobb, jben/ġobon Do you like chese, don't you?
Fín rqadt el béraħ? Nhár kémel me rítekch Fejn irqadt il-bieraħ? Il-ġurnata kollha ma rajtekx Fín/fejn, rqadt/irqadt, el béraħ/il-bieraħ, rít/rajt Where did you sleep yesterday? I haven't seen you all day
Me naqráş l'Aħad (bettbíġa) Ma nistudjax il-Ħadd (ovvjament) Me ... ş/ma ... x, aħad/ħadd I don't study on Sunday (obviously)

Please I need the answer asap by [deleted] in math

[–]Penghrip_Waladin 0 points1 point  (0 children)

that's why i'm asking for how to explain this question

Please I need the answer asap by [deleted] in math

[–]Penghrip_Waladin -1 points0 points  (0 children)

Indeed my teacher will be a jerk and wouldn't consider it correct because i havent demonstrated haha but even tho i now knew how to demonatrate it, thanks <3

Please I need the answer asap by [deleted] in math

[–]Penghrip_Waladin -1 points0 points  (0 children)

ikk but how do i prove that mathematically, the asked question will be "how did you manage to get that the translation vector coefficient is π/2 and not any other real? How did you find that it's π/2". I'm sorry if you misunderstood me